PHÒNG HỌP CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG QUỐC GIA VIỆT NAM - VIETNAM AIRLINES

Năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư CETECH đã triển khai lắp đặt hệ thống màn hình ghép Samsung tại Phòng họp của Tổng Công ty Hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines. Hệ thống này được lắp đặt nhằm phục vụ các cuộc họp quan trọng của Ban lãnh đạo Vietnam Airlines.